Sr. No Name Phone No Mobile No.
1 Dr. Anil Kumar Taneja 01882-221045 9417670077
2 Dr. Balwinderjit Singh Hoshiarpur 01882-250525 98156-28179
3 Dr. B.K. Damana - 9463169209
4 Dr. C. L. Kajal Hoshiarpur - 98720-44737
5 Dr. Prem Bharti Hoshiarpur 01882-241389 9417180667
6 Dr. Rajesh Mehta - 94170-10081
7 Dr. Roshan Lal (Ghardiwal) - 9417852433
8 Dr. Ashok Gupta - 9417600134
9 Dr. Kewal Singh(Tanda) 01886-222986 9855865552
10 Dr. Ashwani K. Juneja 01882-221011 9814143011
11 Dr. Subhash Mehta 01882-222995 9815022995
12 Dr. Satish Aggarwal - -
13 Dr. Ranjit Singh - 9872398250
14 Dr. A.S. Basra(Dasuya) 01883-284620 9814104008
15 Dr. Pawan Kalia - 9814217644
16 Dr. Manmohan Singh(Talwara) - 9872406381
17 Dr. Sudhkar Mittal(Dasuya) - 9988312525
18 Dr.Barjesh( Mukerian) - 9417134859
19 Dr. Inderjit Aggarwal 01882-246224